English
 
لودر
سیستم های بارگیری تخم مرغ یا لودر ماشین آلاتی با قابلیت کارکرد در شرایط نامطلوب، مانند مکان های مرطوب و با گردو خاک و زیاد می باشند. تخم مرغ های ارسالی از فارم ها می توانند بصورت اتوماتیک و یا نیمه اتوماتیک توسط این ماشین آلات برای تخم مرغ شکن ها بارگیری شوند. در ادامه شانه های تخم مرغ از تخم مرغ ها ...